juli 2, 2018

Algemene Voorwaarden & privacyverklaring & klachtenregelement

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen diëtistenpraktijk Cerious Food en haar opdrachtgever betreffende behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder de opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

Bij verhindering

Bij verhindering dien je dit telefonisch of via de mail minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht. Deze kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Incasso

De diëtist is bij het uitblijven van betaling gerechtigd tot incasso van een vordering over te gaan dan wel derden mee te belasten. Er zal eerst een herinnering worden gestuurd. Bij een tweede betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 10,00 administratiekosten. Bij een derde betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 20,00.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door jou van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet van grove schuld van de zijde van de diëtist.

Klachten

Mocht je niet tevreden zijn, dan wordt je verzocht eerst contact op te nemen met de diëtist.

Komt u er samen met de diëtist niet uit, of bent u niet tevreden hoe u geholpen bent, dan kunt u nog terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris, die samen met beide partijen op zoek gaat naar een geschikte oplossing.

De diëtist zal altijd streven naar zo een goed mogelijke oplossing voor al uw klachten en problemen om het contact/de  samenwerking zo aangenaam mogelijk te maken.

Klachtenfunctionaris van Quasir
https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/

Privacy
Als diëtist hebben we een medisch beroepsgeheim en houden we ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alles wat je met mij bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld en met respect voor jou en je omstandigheden.

Privacyverklaring AVG

Diëtistenpraktijk Cerious Food, gevestigd te Groningen, gaat zorgvuldig om met de persoonsgegeven die zij van u heeft verkregen. Om duidelijkheid te geven over wat wij doen met de bij haar bekende gegevens, is deze verklaring opgesteld.

Diëtistenpraktijk Cerious Food is verantwoordelijk voor de door u verstrekte gegevens, zoals benoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Diëtistenpraktijk Cerious Food- kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website heeft verstrekt, via email heeft toegestuurd of tijdens een telefoongesprek/intakegesprek kenbaar hebt gemaakt. De volgende gegevens die verwerkt kunnen worden zijn:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • De naam van uw zorgverzekeraar
 • Het documentnummer van het door u gegeven identificatiebewijs
 • Gegevens betreffende uw gezondheid en eventueel medicatiegebruik
 • Tijdstip en plaats van uw afspraak

Waarvoor gebruikt Diëtistenpraktijk Cerious Food uw gegevens?
Diëtistenpraktijk Cerious Food verwerkt uw persoonsgegevens in het met wachtwoord beveiligde softwareprogramma EvryDiëtist om de verleende zorg aan u middels een declaratie te kunnen indienen bij de door u bekende zorgverzekeraar. Tevens worden uw persoonsgegevens verwerkt om u schriftelijk (per email) of telefonische te kunnen benaderen.

Hoe lang bewaart Diëtistenpraktijk Cerious Food uw gegevens?
Diëtistenpraktijk Cerious Food bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op het moment dat de dieetbehandeling is beëindigd, zullen uw persoonsgegevens in uw medische dossier volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 15 jaar bewaard worden vanaf datum einde behandeling.

Met wie worden uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Cerious Food gedeeld?
Diëtistenpraktijk Cerious Food verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit betekend dat uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming aan artsen, specialisten of andere paramedici worden verstuurd middels een brief.

Persoonsgegevens en medische dossier inzien
U heeft het recht om uw persoonsgegevens en het opgebouwde medische dossier in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Cerious Food en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Diëtistenpraktijk Cerious Food van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ceriousfood.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt gevraagd om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Diëtistenpraktijk Cerious Food zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Diëtistenpraktijk Cerious Food wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het beveiligen van uw persoonsgegevens
Diëtistenpraktijk Cerious Food neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

 • De laptop van Diëtistenpraktijk Cerious Food is beveiligd met een sterk wachtwoord.
 • De persoonsgegevens in uw dieetbehandelingsdossier worden beschermd in het met een sterk wachtwoord beveiligde softwareprogramma EvryDiëtist.
 • De website van Diëtistenpraktijk Cerious Food maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Diëtistenpraktijk Cerious Food verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@ceriousfood.nl

Stoppen met behandeling

Zowel de cliënt als de diëtist kunnen de overeenkomst te allen tijde beëindigen.